• تعیین سطح مقدماتی Beginner and Elementary

    برای آنهایی که تسلط کمی دارند یا می خواهند بدانند که آیا به دوره های مقدماتی نیاز دارند. در صورتی که در آزمون قبول شوید و نتیجه مصاحبه تلفنی هم خوب باشد، می توانید در دوره های Lower-Intermediate شرکت کنید.

  • تعیین سطح متوسط Intermediate

    برای آنهایی که حداقل 6 ترم در کلاس های زبان شرکت کرده اند. اگر نمره ی قبولی در این آزمون بگیرید و نتیجه مصاحبه تلفنی هم خوب باشد، می توانید در دوره های Upper-Intermediate شرکت کنید.

تعیین سطح

This content is protected, please and enroll course to view this content!